ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ *2019

14 października to jedna /poza rozpoczęciem wakacji!!!/z najważniejszych dat w kalendarzu roku szkolnego.

ŚWIĘTO EDUKACJI  NARODOWEJ

Święto szkół i placówek. Święto pracowników resortu oświaty.

Dla społeczności Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach 14 października ma jeszcze jeden szczególny wymiar – jest bowiem ŚWIĘTEM SZTANDARU MOW-Puławy.

5 października 2012 r.  w dniu obchodu jubileuszu 50-lecia istnienia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach otrzymaliśmy szczególny dar – swój SZTANDAR.

Sztandar jest znakiem zjednoczenia ludzi pod jednym celem, który chcą realizować. 

Jest symbolem szczytnych, najważniejszych wartości ideowych i duchowych.

Dla potwierdzenia takiego właśnie rozumienia daru – Sztandaru  warto przytoczyć słowa – wyjątkowo piękne i ważne, pełne dumy , satysfakcji i emocji, przepełnione wzruszeniem i radością -  jakie powiedział wtedy Dyrektor  P. Marek Kawalec przyjmując sztandar z rąk Starosty Puławskiego

P. Witolda Popiołka:

"przyjmując ten Sztandar przyrzekam, że jest on od dziś wyznacznikiem systemu wartości które są i będą fundamentem pracy wychowawczej Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach, zobowiązaniem do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny, do patriotycznej postawy i wzorowej pracy  oraz krzewienia chlubnych tradycji wychowania resocjalizującego, a także działania dla dobra wychowanków placówki".

Treść tego zobowiązania, duma i emocje, jaki nam towarzyszyły w tamtej chwili pozostały w nas i urzeczywistniają się w naszej codziennej pracy.

Aby nadać im właściwą rangę chcemy dzielić się nimi z naszymi wychowankami wraz z rozpoczęciem  kolejnego roku szkolnego.

Stąd  w ceremoniał  naszego ośrodka zostało wprowadzone ŚWIĘTO SZTANDARU MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO w PUŁAWACH.

Głównym elementem ceremoniału jest uroczyste ślubowanie.

Wychowankowie przyjęci do ośrodka w trakcie nowego roku szkolnego w obecności wszystkich obecnych na uroczystościach Dnia Nauczyciela 

składają  zobowiązanie wierności wartościom jakie Sztandar MOW-Puławy symbolizuje przez uroczysty akt ślubowania.

Po wprowadzeniu Sztandaru MOW-Puławy - poczet sztandarowy tworzyli wychowankowie – chorąży Rdzanek Łukasz, przyboczni – Mateusz Goman i Bartosz Klimiuk – zostali zaproszeni wychowankowie przystępujący do ślubowania.

Zaszczyt wprowadzenia nowych członków do  uroczystego ślubowania przypadł w tym roku  wychowankowi Damianowi Węglińskiemu / grupa II/ 

i Marcinowi Stępień  /z grupy I /-  obydwaj  wyróżniają się w wzorową postawą i zachowaniem, uzyskują  nieomal 100 punktów w tygodniowej ocenie zachowania, stanowią wzór postaw i zachowania dla pozostałych wychowanków placówki/.

Został odśpiewany Hymn Polski przy wyjątkowo pięknej oprawie akordeonowej P. Stanisława Ostapowicza i wybrzmiała rota ślubowania:

 

"My wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Puławach w obecności wszystkich tu obecnych 

  uroczyście ŚLUBUJEMY:        

          dbać o honor i dobre imię naszego ośrodka; w każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny wychowanka  

          Młodzieżowego Ośrodka   Wychowawczego w Puławach

                                                                                ŚLUBUJEMY!

                stale pogłębiać szacunek do wartości społecznych, tradycji patriotycznych i drugiego człowieka                           

                                                                                ŚLUBUJEMY!

                szanować obowiązujące zasady

                                                                                ŚLUBUJEMY!

                wyrabiać w sobie silną wolę i koleżeńskość, uczynność, odwagę, odpowiedzialność, uczciwość i prawdomówność,

            a zdobytą wiedzę i  umiejętności wykorzystywać do własnego rozwoju                         

                                                                               ŚLUBUJEMY!

                z młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra Ojczyzny,

Ośrodka i dobra każdego z Nas

                                                                              ŚLUBUJEMY!

Tym aktem ślubowania wychowankowie zostali przyjęci do społeczności naszego ośrodka.

Od swoich wychowawców usłyszeli również:

"chcemy aby treść złożonego przed chwilą  ślubowania na wartości Sztandaru kształtowała od tej chwili

Wasze postawy i zachowania w trakcie pobytu w naszej placówce. 

Bądźcie wierni temu zobowiązaniu , bądźcie wierni wartościom  jakie Sztandar symbolizuje również wtedy 

gdy staniecie się ludźmi dorosłymi!".

 

Ostatnim akcentem Święta Sztandaru w r.sz. 2019/2029 było odczytanie podziękowań wychowanków jakie pragnęli przekazać w tym szczególnym dniu swoim wychowawcom, nauczycielom i wszystkim pracownikom ośrodka:

"Szanowni Państwo!

Dziękujemy za wszystkie starania, troskę i trud jakie wkładacie Państwo

w nasze wychowanie i przygotowanie do życia.

Dziękujemy za to, że zawsze – w dobrej czy złej chwili – możemy liczyć

 na Waszą pomoc i wsparcie.

Nie zawsze rozumiemy co kryje się w pojęciu "dobre i korzystne dla nas".

Nie zawsze potrafimy odszukać mądrość Waszych działań wobec nas.

Nie zawsze umiemy docenić Waszą ogromną życzliwość i troskę o nas,

ale z dnia na dzień – bardziej czujemy niż rozumiemy – że dzięki Waszym wysiłkom,

Waszej cierpliwości i wytrwałości zmienia się nasze życie,

nasze postawy, nasze myślenie i perspektywy.

Stajemy się dzięki Wam ludźmi przygotowanymi do dobrego, godnego życia w społeczeństwie.

I chociaż niejednokrotnie buntujemy się, na pozór odrzucamy wszystko co nam pragniecie ofiarować i pokazujemy,

że sami jesteśmy najważniejsi i nieomylni – doskonale wiemy,

że to Wasze zatroskanie o nas i Wasza determinacja  budują nas,

są jedyną szansą i pozytywną perspektywą życia!!!!!

Dziś po prostu – DZIĘKUJEMY!!!!!!!

 

Święto Edukacji Narodowej stało się także okazją do przekazania Pracownikom ośrodka wielu ciepłych słów zarówno od samego Dyrektora MOW-Puławy P. Juliusza Krzaczkowskiego, jak i od instytucji zewnętrznych.

Dyrektor J. Krzaczkowski odczytał list od Lubelskiego Kuratora Oświaty i życzenia od Przewodniczącego Rady Starostwa Puławskiego.

Uroczystości uświetniła część artystyczna w wykonaniu wychowanków  przygotowana przez P. Grażynę Jasiakiewicz, P. Anetę Czerniak

i P. Tomasza Teodorowicza.

 

Akademia zakończyła się niezwykle interesującym cytatem który na następne 365 dni /czyli do następnego Dnia Nauczyciela/ będzie odzwierciedlał istotę pracy nauczycieli – wychowawców:

"Nauczyciele musza iść do pracy dobrze odżywieni,

aby móc sprostać ciężkiej pracy sadzenia drzew lub zwykłych krzewów wiedzy

na ziemiach w większości przypadków będących raczej jałowym ugorem

niż żyznym czarnoziemem".  /Sokrates/

 

DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!

 

                                                                                      autor tekstu – wychowawca Anna Nikodemska

                                                                                      zdjęcia – wychowawca Robert Pluta