Kierowanie

Wskazania do placówki są wystawiane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
www.systemkierowania.ore.edu.pl tel. (022) 8759715 

p.o. Kierownik Wydziału Marta Paluch - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.l tel. 22 570 83 14.

W celu uzyskania informacji na temat skierowania wychowanków do naszej placówki prosimy o kontakt z p.o. dyrektora Ośrodka Panem Jackiem Górczyńskim lub Panią Katarzyną Kilijanek tel. (081) 886 34 18 w godzinach 7 -15.

 

Procedura kierowania
Procedurę kierowania określa Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1502) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

 Tekst nowego rozporządzenia 

 

Procedura przyjmowania dzieci i młodzieży
Nieletni wobec, którego Sąd Rodzinny zastosował środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym kierowany jest przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego, do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. ORE nie zajmuje się bezpośrednio kierowaniem nieletnich, wydaje jedynie wskazania do konkretnej placówki w Polsce. Wychowanek może być dowieziony do Ośrodka po przesłaniu kompletnych i aktualnych dokumentów. Prosimy przed dowiezieniem o ustalenie terminu doprowadzenia.

Dokumentacja przyjmowanych chłopców powinna zawierać:

  1. orzeczenie (postanowienie) sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w ośrodku,
  2. kserokopię wywiadu środowiskowego sporządzonego przez kuratora sadowego,
  3. kopię opinii Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (dawne ROD-K),
  4. skrócony odpis aktu urodzenia,
  5. potwierdzenie stałego zameldowania,
  6. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (jeżeli zostało wydane),
  7. ostatnie świadectwo szkolne,
  8. kartę zdrowia ucznia,
  9. kartę szczepień,
  10. potwierdzenie ubezpieczenia w ZUS dot. składek zdrowotnych.

W przypadku braków w dokumentacji Ośrodek zwraca się do odpowiednich instytucji o ich uzupełnienie.